srollup
alert_bezar

Termék ajánlása

Küldés

facebook blog twitter

Adatvédelmi szabályzat

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a HUPA Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.bambio.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi szabályzatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatvédelmi szabályzat
Az Ön által megadott adatokat a HUPA Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a HUPA Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Alapelvek
A HUPA Kft (továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett Bambio Webáruház (www.bambio.hu) célja a mosható nadrágpelenkák, babahordozó eszközök, babaápolási kellékek, játékok, bio kozmetikumok és tisztítószerek illetve egyéb termékek megismertetése és forgalmazása. Ezt a célt az Adatkezelő a Felhasználók személyiségi jogainak – ideértve szerzői jog és a személyes adatok védelméhez való jog – tiszteletben tartása mellett megvalósítja meg. Ezen célok megvalósulásának érdekében a Bambio Webáruház használatával együtt járó személyes adatkezeléseket az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi. A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra felhasználja fel. Az adatkezelés a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet, mindemellett eleget téve a Számviteli Törvényben foglaltaknak (2000 évi 100 törvény 169. § 2. bekezdése alapján az Adatkezelő 8 évig őrzi a számlán szereplő személyes adatokat).
A Webáruház szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Adatkezelő az adatvédelem elveit szem előtt tartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a Bambio Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges. Az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
Harmadik fél számára – a törvényben előírt adattovábbításokat kivéve – az adatokat csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatta az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja. Az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulások bármikor visszavonhatók.

Az adatkezelési elvek az alábbi jogszabályokkal vannak összhangban:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II. fejezete (a továbbiakban: Infotv.)
- Az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
- A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény)
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA törvény)

Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések
Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az érintett személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat:
Faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, pártállásra vagy politikai véleményre, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok.

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás:
Az adatok hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Nyilvánosságra hozatal:
Az adatok hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

A Bambio Webáruház (www.bambio.hu) adatkezelése
1. Adatkezelő:
név: HUPA Kft.
cím: 2100 Gödöllő, Korona tér 1.
képviselő: Tóth Andrea és Kendli Szilvia
telefonszám: 20-511-2011, 30-811-4091

2. Adatkezelési nyilvántartási azonosító:
NAIH-59748/2012, NAIH-59749/2012.

3. A honlap szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések:
A honlapon történő vásárlás a felhasználó döntésétől függ, ezért a szolgáltatással összefüggésben átadott személyes adatainak kezelése – a törvényben előírt adatkezelések kivételével – is önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.1. Regisztráció
Regisztrációval szolgáltatott adatok
- teljes név
- felhasználónév
- jelszó
- e-mail cím
- ország
- számlázási név és cím
- szállítási név és cím

3.2. Hírlevél szolgáltatás
A Felhasználók újdonságokról, hírekről, akciókról szerezhetnek tudomást, ha feliratkoznak a hírlevélre. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz a Felhasználó elektronikus levélcímét kezeli.
Az e-mail cím kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hírlevél lemondását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti.

3.3. Képgaléria
A Weboldalon elérhető képgaléria a Felhasználók által az Adatkezelő részére megküldött fotókat tartalmazza. A nyilvánosságra hozatal az Infotv. 5. § (1) és 6. § (7) bekezdése alapján a Felhasználó hozzájárulásával a Felhasználási feltételek szerint történik.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az információs önrendelkezési jog gyakorlása
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja.

A Felhasználó továbbá kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A tájékoztatást, az adatok törlését, illetve helyesbítését kérő levelét kérjük az alábbi e-mail címre jutassa el: info@bambio.hu

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a HUPA Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.bambio.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi szabályzatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A bambio.hu a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben folytatod a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogásod a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. A részletekért kattints ide.

Megértettem